TEPPAN YAKI SET: Teppan Shitaki Mushroom

TEPPAN YAKI SET: Teppan Shitaki Mushroom

Meal

RM12.70

TEPPAN YAKI SET: Teppan Shitaki Mushroom