TEPPAN YAKI SET: Teppan Shitaki Mushroom

TEPPAN YAKI SET: Teppan Shitaki Mushroom

Meal

RM12.70

halal
pork free
TEPPAN YAKI SET: Teppan Shitaki Mushroom