TEPPAN YAKI SET: Teppan Eringi Mushroom

TEPPAN YAKI SET: Teppan Eringi Mushroom

Meal

RM14.60

halal
TEPPAN YAKI SET: Teppan Eringi Mushroom