Marbo Nasu Bento

Marbo Nasu Bento

Meal

RM13.70

halal
pork free
Marbo Nasu Bento