Curry Noodles (with Prawns)

Curry Noodles (with Prawns)

Meal

RM13.90

halal
pork free
Curry Noodles (with Prawns)
  • Honey Lemon Tea

    RM4.00

  • Teh Tarik Ice

    RM4.00

  • Kopi Kampong Ice

    RM4.00